Zorgvisie 2023

Zorgvisie Psychotherapiepraktijk Delsing

Even voorstellen :

Mijn  naam is Peter Delsing (1959), geregistreerd BIG psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog.

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in het toenmalige herstellingsoord het Mutsaersoord te Venlo, waar ik de eerste ervaring heb opgedaan in de gedragstherapie. Na mijn afstuderen (1983) ben ik daar blijven werken, in combinatie met banen als docent Psychologie in het MBO en plaatsvervangend coördinator in een opvangtehuis voor thuis en daklozen (Doortocht, Venlo).

Op 1 augustus 1987 ben ik in dienst getreden bij het Riagg Noord Limburg en heb er gewerkt op de afdeling Psychotherapie en in de Crisisdienst.

In 1992 ben ik overgestapt naar het Vincent van Gogh Instituut te Venray, waar ik de eerste drie jaar voor de Open opname afdelingen heb gewerkt en daarna 4 jaar voor de Adolescentenkliniek.

In 1999 heb ik besloten een eigen praktijk te starten, waar ik nog steeds met veel plezier in werk !

Praktijk voor Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn werkzaam in verschillende settings. Het meest voorkomend zijn instellingen en groepspraktijken. Daarnaast is er de vrijgevestigde psychotherapeut-solist. Kenmerkend voor de solistisch werkende psychotherapeut is dat hij/zij er de voorkeur aan geeft individueel te werken. Dat betekent dat hij/zij alles zelf doet en regelt: de intake, de behandeling, de administratie, de organisatie, de rapportage, de facturering, etc. Dat betekent echter niet dat gewerkt wordt in ‘splendid isolation’, hiermee bedoel ik het volgende :

In de eerste plaats maak ik deel uit van een intervisie-groep met andere solistisch werkende collega’s. In deze groep worden moeilijk lopende behandelingen besproken. In de tweede plaats hebben solisten onderling afspraken gemaakt over vervanging indien men, bijvoorbeeld in verband met vakantie, afwezig is. In de derde plaats hebben de solisten een zakelijk overleg om de belangen van de solistisch werkende praktijken te behartigen.

Vergeleken met de instellingen en de groepspraktijken heeft de solistisch werkende praktijk een aantal voordelen.
De aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de behandelaar.
Vragen over de behandeling kunnen bij aanmelding onmiddellijk ter sprake worden gebracht.
Dat betekent dat er vanaf het eerste tot het laatste moment direct contact is met de behandelende psychotherapeut.
Intake en behandeling zijn in één hand.
Indien medicatie nodig wordt geacht, wordt overleg gepleegd met de huisarts of psychiater.

Ik streef  ernaar de wachttijd na aanmelding niet langer dan 3 maanden te laten zijn. Daartoe laat ik maar een beperkt aantal mensen toe op de wachtlijst zo dat dit te overzien blijft.
De behandeling sluit onmiddellijk aan op de intake. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Persoonlijk, laagdrempelig (in dialect spreken bv.) en zo weinig mogelijk bureaucratie is een van mijn hoofddoelstellingen in de zorg voor u.

Mijn behandelingen worden gekenmerkt door een streven u zo snel mogelijk weer zelfredzaam te laten zijn, wat meestal, maar niet altijd mogelijk is. In de praktijk blijkt soms dat problematiek, welke dagelijkse zorg vereist, onbehandelbaar is binnen een kleine praktijk zoals de mijne. In dergelijke situaties wordt in overleg een geschiktere setting gezocht.

Nadeel van een vrijgevestigde praktijk is dat er niet alle faciliteiten beschikbaar zijn zoals in een grote organisatie (bv crisisdienst of opnamemogelijkheden).

Heeft u meer dan ambulante zorg nodig (dwz 1 x per week een afspraak)  of  raakt u toch frequent in crisis dan kunt u niet in mijn praktijk terecht.

Evidence based

Als psychotherapeut ben ik geschoold in de cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm wordt ook in de Multidiscipinaire Richtlijnen genoemd als de gewenste therapievorm voor de meeste klachten. De technieken en methodes waarmee wordt gewerkt zijn ‘evidence based’, dat wil zeggen: ze zijn wetenschappelijk onderbouwd. De werkzaamheid hiervan is significant aangetoond voor uw klachtenpatroon.

Ik ben ook geschoold in de behandeling van trauma’s en heb een registratie als EMDR- therapeut, d.w.z .dat ik bij de Vereniging EMDR Nederland een opleiding met een (internationale) erkenning heb gevolgd. Onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR vaak de meest geschikte methode is om post traumatische stress stoornissen te behandelen. Dit staat nu ook vermeld in de Richtlijnen voor Angststoornissen.

Een persoonlijkheid is veranderbaar en ook persoonlijkheidsstoornissen, waarvan de oorzaak van de klachten vaak in de vroege kindertijd ligt, zijn te veranderen. Dit standpunt wordt inmiddels ook door de wetenschap gestaafd!

Hiertoe maak ik ook gebruik van Schematherapie en ben daarin geschoold (u kunt mij terugvinden in het register Schematherapie.nl) : Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s. Het is een behandeling gericht op patiënten met moeilijk behandelbare psychische problemen.

De achterliggende gedachte is dat als informatie eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt, dit tot problemen kan leiden. Door onjuiste interpretatie en schadelijke ervaringen kan een kind tijdens het opgroeien onjuiste ideeën over zichzelf, de ander en gebeurtenissen opbouwen. Dit soort onjuiste denkschema’s kunnen op latere leeftijd nog steeds werkzaam zijn. Doordat ze veelal op jonge leeftijd zijn ontstaan, zijn deze disfunctionele schema’s in alle levensfasen actief geweest. Hierdoor zijn de schema’s telkens versterkt in plaats van ontkracht. De wijze van denken en handelen voelt daarom voor iemand normaal en vertrouwd aan, terwijl het toch telkens tot sociaal-emotionele problemen leidt. Doordat deze schema’s zo bij de persoon horen, zo normaal voelen, zijn ze minder gemakkelijk te veranderen.

Het doel van de schematherapie is de werking van de disfunctionele schema’s minder sterk te maken.

Een andere vorm van cognitieve gedragstherapie die ik gebruik is ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Het gebruikt acceptatie en mindfulness processen en bereidheid en gedragsactiviteit processen om psychologische flexibiliteit te ontwikkelen. ACT vermindert beperkende taalpatronen- en strategieën, zodat een opener en meer gecentreerde en betrokken houding ten opzichte van het leven kan worden bereikt. Deze benadering is gebaseerd op een functioneel contextueel perspectief op menselijke aanpassing en menselijk lijden, het maakt daarbij gebruik van de leerprincipes van de gedragstherapie, uitgebreid met de Relational Frame Theory (RFT).

Bij de behandeling van een burnout maak ik gebruik van het Chronische Stress Revearsal model van Sonja van Zweden:      De CSR-Methode is een psycho-fysiologische behandelmethode voor mensen met stressklachten. Het uitgangspunt is dat een ontregelde fysiologie de lichamelijke en psychische klachten veroorzaakt.
De fysiologische ontregeling ontstaat meestal door roofbouw. Vaak zijn mensen langdurig mentaal overbelast. Hierbij kunnen psychische factoren een rol spelen, of bijvoorbeeld een te zware taakbelasting. Maar de oorzaak kan ook lichamelijk van aard zijn, zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte. Vaak is sprake van een combinatie van factoren die zowel in de werksituatie als in de privésfeer kunnen liggen.
Bij stressklachten gaat het dus níet alleen om psychische oorzaken en problematiek. Deze opvatting weerspiegelt zich in de CSR-begeleiding die zich richt op drie niveaus: lichamelijk, gedragsmatig en mentaal. Veel aandacht is er daarbij voor de noodzakelijke balans tussen belasting en herstel.
De CSR-Methode richt zich op het hele gebied van chronische stressverschijnselen, lopend van oververmoeidheid tot volledige uitputting. Het doel van de CSR-begeleiding is: lichamelijk en psychisch herstel en verbeterd zelfmanagement. Daarnaast richt de begeleiding zich op preventie en terugvalpreventie en indien nodig op reïntegratie.

In  2020 heb ik een registratie gehaald als hypnotherapeut, een richting die de laatste jaren mijn aandacht heeft gekregen en waar ik me nog verder in aan het bekwamen ben. Ik zie het als een aanvulling op mijn behandelrepertoire en maak er ook gebruik van.

Na de intake fase krijgt u een behandelplan waarin oa wordt uitgelegd welke methodieken er ingezet gaan worden.

Transparantie

Ik streef naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een heldere verslaglegging (intakeverslag, behandelplan, tussenevaluaties en eindverslag), duidelijk geformuleerde behandeldoelen en een goede bereikbaarheid. Om goede zorg te verlenen is overleg met andere betrokkenen (huisarts, bedrijfsarts, andere hulpverleners) nodig. Wat er inhoudelijk overlegd zal worden, wordt met u doorgesproken en zal uiteraard pas plaats vinden na uw toestemming daarvoor.

U kunt ook inzage in uw dossier krijgen en het zelf downloaden.

Hoe staat het met de  Privacy ?

Ik ben gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Alles wat u vertelt en alles wat opgeschreven wordt is vertrouwelijk. Eventuele rapportage aan derden, bijvoorbeeld een arts of medicus van een instantie of een bedrijfsarts, wordt alleen gedaan met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U heeft inzagerecht in uw (digitaal) dossier.

Kosten

De Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns psychologische zorg )wordt geheel  vergoed door uw zorgverzekeraar als er een verwijzing is afgegeven door een arts of bevoegde instantie en mits ik een contract heb. Vraag het altijd even na, de enige grote zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb is menzis, maar er zijn ook enkele kleine verzekeraars.

Wel  krijgt  u van uw Zorgverzekeraar een verrekening  met het nog openstaande eigen risico 

In 2023 is het eigen risico minimaal 385,- euro

No show: Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten worden door de zorgverlener in rekening gebracht. Kosten 2022:  80,- euro per niet afgezegd consult.    U dient de afspraak 24 uur tevoren af te zeggen, ongeacht de reden, via de telefoon (0621280087)

Klachten:

Als lid van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)  ben ik gehouden aan het volgende :

Klachten over de bejegening van  mij of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:
– Bemiddeling 
Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met mij, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar in uw regio.

– Klachtencommissie LVVP 
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt of u vindt het te moeilijk om dit met de behandelaar te bespreken , dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

De LVVP maakt gebruik van een professioneel bureau: Klacht&Company

De klachtenfunctionaris begeleidt u en uw behandelaar bij het vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij voor de een of de ander.
email: lvvp@klachtencompany.nl

Tel.nr:088 234 1606

(aangetekende)Post: Postbus 3106  2601 DC Delft

Overzicht Lidmaatschappen en Registraties:

Lid LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)

Big registratie Psychotherapeut : 89042307016

Big registratie gezondheidszorgpsycholoog : 69042307025

KvK: 12039896

Bereikbaarheid :

Tel.: 0621280087

Dinsdag tot en met donderdagochtend van 8.15 tot 8.30 uur

U kunt ook een boodschap inspreken.

Via email : pamdelsing@gmail.com

De praktijk is dinsdag tm donderdag geopend 8.15-18.00 uur

Website: www.peterdelsing.nl

Hier kunt u ook deze informatie op terugvinden !

1.1.2023

Peter Delsing

Van Schelbergenstraat 54A

5913 TZ Venlo